תקנון האתר ותנאי שימוש

1. האתר

1.1   אתר photo-art.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת סאו סימפל בע"מ (להלן:"הנהלת האתר")

1.2   השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע  פעולה באתר (להלן: "גולש"), מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב הגולש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.

1.3   עניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה – גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.

1.4   באתר יוצגו המוצרים (צילומים), ובסמוך אליהם יוצגו מחיריהם ו/או הערות מלוות. נתונים אלה יוצגו לצרכי מידע בלבד. תאור המוצר, לרבות תמונתו ונתוניו נמסרו להנהלת האתר על ידי הצלם ואחרים ואינם מחייבים את האתר לכל דבר ועניין.

1.5   כל המידע, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם מידע בבעלות האתר או צדדים שלישיים, אשר הנהלת האתר מורשית מטעמם.

1.6   לעניין זה "תכנה" – לרבות כל התכניות, העזרים, הכלים, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות בתכנת המחשב התומכות במערכת האתר;

1.7   "מאגר נתונים" – כל מידע הנגיש ללקוח באמצעות התכנה או האתר, לרבות מפרטים של יצירות אמנות ו/או תמונות, מחירים ומידע על זמינות המוצר.

1.8   מאגר הנתונים והמידע כולל מידע שהתקבל בהנהלת האתר מאמנים ואחרים. הנהלת האתר אינה אחראית לטעויות או אי דיוקים במידע זה.

2. הרשות להשתמש באתר

רשות לביצוע פעולה באתר מותרת לכל אדם, ולכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל.

3. כללי

3.1   הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם ראתה לנכון כי הגולש עשה שימוש באתר העלול לגרום להפרעה במתן השירותים באתר לגולשים אחרים או אם לא עמד בתנאי מהתנאים הרשומים לעיל ולהלן. גולש אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, תהא הנהלת האתר רשאית לחסום ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת. כן מתחייב הגולש לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין הפרעות אלו או הפרת תנאי השימוש, כאמור.

3.2   הנהלת האתר תהא רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של תנאי השימוש יהיה יום פרסומם. כן רשאית הנהלת האתר לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של יצירות האמנות המוצגות באתר, מחיריהם ואת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהא לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר או מי מטעמה בעניינים אלו.

3.3   הנהלת האתר רשאית בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר, אשר עלולות לפגוע בגישת גולש לאתר, או לשירותים הכלולים בו, והגולש מוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר בעניין זה.

3.4   הנהלת האתר רשאית לבטל את הנגישות לאתר בכללותה.

3.5   האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש הגולש כמות שהם ("As is").

3.6   הנהלת האתר תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של גולש, אלא אם היא תהא מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי הגולש באתר. במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

3.7   בשום מקרה לא תחול על הנהלת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השימוש באתר.

4. התחייבויות הגולש

4.1   הגולש מתחייב שלא:

א. להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות שימוש בתמונות המוצגות באתר.

ב. להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.

ג.  לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.

ד. להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.

4.2    הגולש מתחייב כי במהלך שימושו באתר לא יעשה דבר מן הפעולות הבאות:

א. יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר.

ב. ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים.

ג. יעביר ביודעין מידע המכיל וירוסים, קבצים לא תקינים, או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

4.3   הגולש נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, הגולש יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, להנהלת האתר או למי מטעמה, כתוצאה ממעשה או מחדל של הגולש, הנובע משימושו של הגולש באתר.

5. פרטי הגולש

5.1    לצורך ביצוע רכישה באתר יידרש הגולש להכניס למערכת האתר את הפרטים הבאים: ת.ז. או ח.פ./ח.צ, שם פרטי ומשפחה/שם חברה (במידה ומדובר בחברה, יירשם ליד שם החברה שמו של האדם המוסמך לחייבה), טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני גולש אינו חייב למסור על פי החוק את הפרטים המצוינים לעיל, אולם בלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע הזמנה של מוצרים באתר.

5.2   גולש שמסר באתר פרט או פרטים אישיים כוזבים, יינקטו נגדו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו או עלולים להיגרם להנהלת האתר.

5.3   הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטי הגולש, כפי שנמסרו על ידו או יימסרו על ידו מעת לעת לצורך יצירת קשר עם הגולש.

6. ביצוע הרכישה

6.1   גולש המעוניין ברכישת מוצר או מוצרים מהאתר ימלא את הפרטים כאמור בסעיף 5.1 לעיל.

6.2   הגולש יגדיר את המוצרים המבוקשים על ידו באמצעות מנגנון המצוי באתר.

6.3   הגולש יגדיר האם ברצונו לבצע את ההדפס בבית דפוס העובד עם הנהלת האתר או לרכוש רישיון חד פעמי להדפיס את התמונה בבית דפוס אשר הוא יבחר ואו אז ישלח קובץ התמונה ישירות לבית הדפוס באיכות מתאימה ובכפוף לחתימת בית הדפוס על הסכם מתאים שישלח אליו ע"י הנהלת האתר.

6.4   תנאי מוקדם לרכישת מוצר דרך האתר הינו אישור של חברת האשראי לביצוע הרכישה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הגולש בטלפון לנציג הנהלת האתר

6.5   אחר קליטת ההזמנה של הגולש במערכת האתר וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב, תאושר ההזמנה, ומספר ההזמנה שקיבל הגולש באתר יהא תקף. במידה ולא יתקבל אישור מחברת האשראי, לא תאושר מספר הזמנה, והנהלת האתר תודיע על כך לגולש טלפונית. הודעה זו תבטל לאלתר את הזמנת הגולש והוא לא יחויב בתשלום.

6.6   מוסכם כי גולש שקיבל מספר הזמנה, העסקה אושרה וכל עוד הזמנתו לא בוטלה על ידי הנהלת האתר, תשמש הזמנתו כהזמנה סופית לכל דבר ועניין ותחשב כהזמנה בכתב ובחתימת הגולש. הזמנה זו תהא קבילה בין הצדדים ככל רישום או תיעוד מסחרי אחר.

6.7   המחירים המצוינים בסמוך למוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת.

6.8   במקרה ופריט אינו זמין יקבל הלקוח הודעה בהתאם.

6.9   הנהלת האתר לא תישא באחריות כלפי גולש או כל צד שלישי בגין נזקים הנובעים מעיכוב, מחדל או טעות במסירה ו/או בקבלה של הזמנה.

6.10  בשום מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה בו הזמנה של גולש לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהגולש לבצע הזמנה באמצעות האתר.

7. אופן התשלום

התשלום בגין רכישת מוצרים מן האתר יתבצע כפי שיפורט באתר.

8. משלוח ואספקה

8.1    במידה והיצירה צריכה הובלה או משלוח, ההובלה או המשלוח יעשו ויוזמנו על חשבון המזמין  ובאחריותו.

8.2   מוצר, שהוזמן על ידי גולש, יימסר ידנית או יישלח לו תמורת תשלום באחד משני אופנים, לפי בחירתו: אולם הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין כל עיכוב שהוא מעבר לשליטתה במשלוח המוצר או בהגעתו לגולש.

8.3   הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק את המוצר לגולש אשר מסר למערכת פרטים שגויים. גולש אשר מסר למערכת פרטים שגויים, אשר בגינם לא סופק המוצר, יחויב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.

8.4   הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע השליחות.

8.5   במקרה שיבחר הגולש, לבצע את ההדפסה באמצעותו או באמצעות בית דפוס מטעמו, ישלח למדפיס הסכם עליו יצטרך לחתום ורק לאחריו ישלח קובץ המכיל את התמונה באיכות המתבקשת. מוסכם כי אין לעשות בקובץ זה כל שימוש פרט להדפסתו באופן חד פעמי בהתאם לתנאי הרכישה.

9. ביטול עסקה והחזרת המוצר

9.1   הגולש מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם "מוצרי מדף". מוצרים אלו אינם ניתנים להחלפה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב"חוק המכר".

9.2   משכך, עם קבלת המוצר, הן באיסוף עצמי והן ע"י השליח, חלה חובה על הגולש לבדוק את המוצר ובמידה של אי התאמה עליו להודיע על אתר, לשליח או לבית הדפוס כי קיימת אי התאמה, ועליו לצרף אסמכתאות התומכות בטענתו. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר, מבטלת את זכות הגולש לקבל החזר כלשהוא והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר.

9.3   רק על מוצר שהוחזר במנגנון כאמור בסעיפים 9.1 ו – 9.2 לעיל, יקבל הגולש החזר כספי בגין כל הסכום שחויב בגינו, למעט דמי המשלוח.

9.4   לפרטים נוספים אודות ביטול עסקה והחזרת מוצר גלשו ל- "ביטול הזמנות ומדיניות החזרת מוצרים"

10. הדפסה עצמית

10.1 יודגש כי במידה ובחר הגולש להדפיס את התמונה בבית דפוס ספציפי ולא בית הדפוס המבצע את ההדפסות עבור הנהלת האתר (להלן: "בית דפוס חיצוני"), לא תתקבל כל טענת אי-התאמה בהקשר של הדפסת התמונה והגולש לוקח אחריות מלאה על הדפסת המוצא ויהיה חייב בתשלום מלא עבור רכישת הרישיון להדפסת התמונה.

10.2 כמו כן, הגולש מצהיר, כי רכישת רישיון להדפסת התמונה בבית דפוס חיצוני, הינה רכישה חד פעמית ובמידה של פגם בהדפסה ו/או פגם באיכות התמונה מכל סיבה שהיא, יהא עליו לפנות להנהלת האתר לרכוש רישיון נוסף ו/או לקבל את אישור הנהלת האתר בכתב להדפסה חוזרת של התמונה.

11. מחירי המוצרים המוצגים באתר

11.1 המחיר המופיע בסמוך למוצר המוצג באתר מהווה את הסכום שבגינו יחויב הגולש. אולם, להנהלת האתר שמורה הזכות לבטל רכישה, אם יתברר לה כי נפלה טעות במחיר המוצר, כפי שצוין באתר, בעת ביצוע ההזמנה.

11.2 הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר משיקוליה היא ובכל עת שתחפוץ, והגולש מוותר על כל טענה כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

12. זכויות יוצרים

זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של הנהלת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש. זכויות היוצרים בתמונות המופיעות באתר הינם של הצלמים והאומנים אשר נתנו הרשאה להנהלת האתר בלבד להשתמש בה בהתאם לצרכי האתר.

13. הדין החל

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

14. שאלות ובירורים

לשאלות ובירורים בנוגע לאופן השימוש באתר ניתן לפנות למשרדנו בפקס 04-9573332 או בדוא"ל [email protected].